News & Activities

Post : 6 Aug 2021

มอบเครื่องอุปโภค- บริโภค ในโครงการ "ปันน้ำใจ ใส่ถุงปันสุข" ให้กับประชาชนภายใน ตำบล หนองละลอก

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 บริษัท ซีจี คอร์เปอเรชั่น จำกัด บริษัทผู้พัฒนา นิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี

ได้เข้ามอบ เครื่องอุปโภค- บริโภค ในโครงการ "ปันน้ำใจ ใส่ถุงปันสุข"

จำนวน 650 ถุง โดยมอบให้แก่ ส.อบต.ทั้ง 11 หมู่ เป็นผู้แทนนำไปมอบให้กับประชาชนภายใน ตำบลหนองละลอก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


Back to Top