News & Activities

Post : 10 May 2022

เปิดเกณฑ์สิทธิประโยชน์ใหม่ สกพอ.เจรจาตรง “นักลงทุน” อีอีซี

เปิดเกณฑ์สิทธิประโยชน์ใหม่ นับตั้งแต่มีการผลักดันเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้มีการกำหนดสิทธิประโยชน์การลงทุนผ่านมาตรการของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

ซึ่งล่าสุดมีการขยายเวลามาตรการส่งเสริมการลงทุนใน EEC อีก 1 ปี จากสิ้นปี 2564 เป็นสิ้นปี 2565

โดยมุ่งเน้นกลุ่มนักลงทุนที่มีศักยภาพ ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีความสำคัญต่อห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเป้าหมาย

อาทิ หุ่นยนต์ โลจิสติกส์ การแพทย์สมัยใหม่ ดิจิทัล และอุตสาหกรรมกลุ่ม BCG ที่ลงทุนใน 7 เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการพิเศษ ได้แก่

.

1. เมืองการบินภาคตะวันออก (EECa)

2. เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)

3. เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd)

4. เขตส่งเสริมรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (EECh)

5. ศูนย์นวัตกรรมการแพทยครบวงจรธรรมศาสตร์ พัทยา (EECmd)

6. ศูนย์การแพทย์จีโนมิกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน (EECg)

7. ศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีชั้นสูงบ้านฉาง (EECtp)

.

ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์ EEC เน้นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ทำให้เกิดการลงทุนที่คล่องตัวเพื่อจูงใจนักลงทุนรายใหญ่เข้าสู่พื้นที่ EEC ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเม็ดเงินลงทุน 2.2 ล้านล้านบาท ภายในอีก 5 ปีข้างหน้า ได้ตามเป้าหมายของ EEC

ขอบคุณข้อมูลจาก Bangkokbiznews

.

มาร่วมสร้างอนาคตไปกับเรา นิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี

เพื่อการลงทุนที่ "ยั่งยืน"


Back to Top