News & Activities

Post : 26 Oct 2020

มาตรการปรับปรุงใหม่ของ BOI ใน EEC สำหรับคำขอรับการส่งเสริมฯ

วันนี้แอดมินขอนำเสนอมาตรการบีโอไอในอีอีซี ปรับปรุงใหม่ สำหรับคำขอรับการส่งเสริมฯที่ยื่นตั้งแต่ 2 ม.ค. 63 จนถึง ธ.ค. 64

1. กิจการเป้าหมาย

1.1 กิจการในกลุ่ม A1, A2 และ A3
1.2 กิจการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย (กิจการหมวด 8)
1.3 กิจการที่มีการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมายในหมวด 8

2 มาตรการอีอีซีใหม่ แบ่งออกเป็น 2 กรณี

1. กรณีพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- ลงทุนในกิจการเป้าหมาย
- อยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัด (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง)
- มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

2. กรณีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เฉพาะ
- ลงทุนในกิจการเป้าหมาย
- ต้องตั้งในพื้นที่ที่กำหนด

ตั้งโครงการในเขตส่งเสริมเพื่อกิจการพิเศษ
- เมืองการบินภาคตะวันออก (EEC-A)
- เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi)
- เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd)
- ศูนย์นวัตกรรมการแพทย์ครบวงจร ธรรมศาสตร์ (พัทยา) (EECmd)

ตั้งโครงการในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ 3 จังหวัด (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง)

 

สำหรับผู้ประกอบการจะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้

ประเภทกิจการ

สิทธิประโยชน์พื้นฐาน

กรณีมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

     กรณีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เฉพาะ
ตั้งในเขตส่งเสิรม
เพื่อกิจการพิเศษ
ตั้งในนิคมอุตสาหกรรม
กิจการกลุ่ม
A1 และ A2
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม 8 ปี ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม 50% เป็นเวลา 3 ปี ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม 50% เป็นเวลา 3 ปี -
กิจการกลุ่ม A3 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม 5 ปี ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม 50% เป็นเวลา 3 ปี ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม 50% เป็นเวลา 3 ปี ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม 1 ปี
กิจการที่มีการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมายในหมวด 8 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม 10 ปี ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม 2 ปี ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม 1 ปี ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม 1 ปี


Back to Top