News & Activities

Post : 11 Aug 2020

มาร่วมสร้างอนาคตไปกับเรา นิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี เพื่อการลงทุนที่ "ยั่งยืน"

โครงการนิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี ตั้งอยู่ในเขตอำเภอ บ้านค่าย และ อำเภอ นิคมพัฒนา ในจังหวัดระยอง

 : Google Map>>> http://bit.ly/3cbUbtP 

ซึ่งเป็นทำเลยุทธศาสตร์ของ EEC ที่ได้รับการประกาศเป็นเขตส่งเสริมเพื่อกิจการพิเศษ

โดยพื้นที่ของโครงการมีทั้งหมด 3,068 ไร่ 1 งาน 15 ตารางวา แบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 โซน ด้วยกัน 

โซน A : พื้นที่อุตสาหกรรม จำนวน 2,205 ไร่ 

โซน B : พื้นที่พาณิชยกรรม จำนวน 112 ไร่ 

โซน C : พื้นที่สีเขียว จำนวน 307 ไร่ 

โซน D : พื้นที่สาธารณูปโภค จำนวน 443 ไร่ 

และโครงการนิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี ได้รับการอนุมัติให้เป็นหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมที่เป็น เขตส่งเสริมเพื่อกิจการอุตสาหกรรม

ซึ่งรองรับการขยายตัวของ 12 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นที่ 5 อุตสาหกรรมหลัก คือ

- กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคอัจฉริยะ

- กลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

- กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

- กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิตอล

- กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 


Back to Top